1. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , مقایسه کنش های اجرای بزرگسلان دارای نشانگان کندی زمان شناختی و بهنجار , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. سعیده خسروی , ایمان الله بیگدلی , مهرداد مظاهری دشت ارژندی , اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹